Welcome To Directory Of Ollywood

Jayadev Award Winners, Odisha

Address

Ollywood Diary

Headquarters

Plot No.147,
Sahid Nagar, Bhubaneswar,
Odisha -751007

Get In Touch

Telephone: 0674-2953456
E-mail: support@pabitrainfotech.com

Sl. No.
Jaydev Award Winner
Year
Photo
1
Kabiraj Krushnachandra Tripathy
1981
2
Sri Nitai Palit
1982
3
Sri Samuel Sahoo
1984
4
Sri Sarat Pujari
1985
5
Sri Gobinda Tej
1986
6
Mrs. Parbati Ghos
1987
7
Sri Balakrushna Das
1988
8
Sri Bhubaneswar Mishra
1989
9
Sri Priyanath Mishra
1990
10
Sri Hemanta Das
1991
11
Mrs. Gloria Rout
1992
12
Sri Boumyakesh Tripathy
1993
13
Sri Dukhiram Swain
1994
14
Mrs. Sujata Ananda
1995
15
Sri Akshya Mohanty
1996
16
Mrs Jharana Das
1997
17
Sri Prasant Nanda
1998
18
Sri Uttam Mohanty
1999
19
Mrs Manimala Devi
2000
20
Sri Manmohan Mohapatra
2001
21
Sri Basanta Nayak
2002
22
Mrs Bhanumati Devi
2003
23
Sri Prafulla Kar
2004
24
Sri Sisir Mishra
2005
25
Sri Surendra Sahoo
2006
26
Sri Ramachandra Pratihary
2007
27
Sri Sadhu Meher
2008
28
Mrs. Mahesweta Ray
2009
29
Sri Apurbakisor Bira
2010
30
Sri Sriram Panda
2011
31
Sri Rajgopal Mishra
2012
32
Sri Sarada Prasana Nayak
2013
33
Sri Bijaya Mohanty
2014
34
Sri Ashok Swain
2015